YAYINLANDI - Konu 'Trafik kazalarında Sunulan Sağlık Hizmet Bedelleri'

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ''Trafik kazalarında Sunulan Sağlık Hizmet Bedelleri' konulu yönetmelik yayınladı.

YAYINLANDI - Konu 'Trafik kazalarında Sunulan Sağlık Hizmet Bedelleri'
26 Nisan 2022 - 04:02

- Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ''Trafik kazalarında Sunulan Sağlık Hizmet Bedelleri' konulu yönetmelik yayınladı. 

Ayrıntılar...

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu:

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET  BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1- 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, bu Yönetmelik kapsamındaki sigortalara ilişkin ilgili sigorta branşlarında ruhsat iptali, ruhsat iadesi veya poliçe tanzim edilmesine engel teşkil eden benzer sebeplerle söz konusu iade taleplerinin mahsup edilememesi halinde, sigorta şirketinin Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmasını müteakip en geç üç ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigorta şirketine iade işlemi gerçekleştirilir.” 

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.SGK Dünyası