YAYINLANDI: Konu 'Sigortacılık Kanunu - Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ'

'Sigortacılık Kanununun 30 uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ' yayınlandı.

YAYINLANDI: Konu 'Sigortacılık Kanunu - Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ'
16 Nisan 2022 - 05:10

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 'Sigortacılık Kanununun 30 uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ' başlıklı yeni tebliğ yayınladı. Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete de yayınlandı (16 nisan 2022 tarih ve 31811 sayılı Resmi Gazete). 

- 'Sigortacılık Kanununun 30 uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ' ayrıntılarını aşağıda okuyabilirsiniz. 

 

'SİGORTACILIK KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNİN ON İKİNCİ VE ON BEŞİNCİ FIKRALARINDA YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ'

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30 uncu maddesinin on ikinci ve on beşinci fıkralarında belirtilen parasal sınırların, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan uyuşmazlık başvuruları için yeniden belirlenmesidir.


Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30 uncu maddesinin yirmi ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Parasal sınırlar
MADDE 3- (1) Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurusu yapılan sekiz bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir. Sekiz bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz edilebilir.
(2) Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan yüzyedi bin Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen hakem kararları için temyize gidilebilir.
(3) Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan yirmidört bin Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında heyet teşekkülü zorunludur.

Yürürlük
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/5/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.SGK Dünyası