En Güncel Haliyle SGK Çıkış Kodları!

En Güncel Haliyle SGK Çıkış Kodları!
13 Nisan 2021 - 01:44
SGK, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı işten çıkış kodları belirledi. SGK'nın 2021/9 sayılı Genelgesine göre güncel işten çıkış kodları şöyle oluştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), COVİD 19 nedeniyle uygulanan fesih yasağını delmek amacıyla işverenlerin KOD 29 ile yaptığı fesihlerin önüne geçmek için yeni bir düzenleme yaptı. SGK’dan yapılan açıklamada; ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin, ‘görevin kasten ve sürekli ihmali’, ‘mazeretsiz işe gelmemek’ gibi maddelerin yanı sıra ‘cinsel taciz’, ‘küfür’, ‘hırsızlık’, ‘uyuşturucu madde kullanmak’ gibi halleri de içerdiği hatırlatılarak bu hallerin tamamında 29 nolu kodun kullanıldığı belirtildi.

Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildirilmesinin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığını ifade eden SGK, 2021/9 Genelgesi ile 2013/11 sayılı Genelgede değişiklik yaparak ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirledi. Buna göre “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu, işten ayrılış nedenlerinden çıkarılarak “41-” nolu koddan sonra gelmek üzere aşağıdaki 9 yeni işten çıkış kodu eklendi.
 
 42 İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a
 

43
 İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b
 44 İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c
 
45
 İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d
 46 İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e
 47İşçinin,  işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f
48 İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g
49 İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h


2021/9 Sayılı Genelge ile yapılan bu değişikliğe göre güncel SGK İşten Çıkış Kodları şöyle:
 
SGK ÇIKIȘ
KODU
ÇIKIȘ NEDENİKANUN MADDESİ
01Deneme Süreli İș Sözleșmesinin İșveren Tarafından Feshi4857 sayılı Kanun Madde 15
02Deneme Süreli İș Sözleșmesinin İșçi Tarafından Feshi4857 sayılı Kanun Madde 15
03Belirsiz süreli iș sözleșmesinin ișçi tarafından feshi (istifa)4857 sayılı Kanun Madde 17
04Belirsiz süreli iș sözleșmesinin ișveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi4857 sayılı Kanun Madde 17, 854 sayılı Kanun Madde
16, 5953 sayılı Kanun Madde 6/4. Fıkra
05Belirli süreli iș sözleșmesinin sona ermesi4857 sayılı Kanun Madde11
08Emeklilik (yașlılık) veya toptan ödeme nedeniyle1475 sayılı Kanun Madde 14
(4857 sayılı Kanun Madde 120)
09Malulen emeklilik nedeniyle1475 sayılı Kanun Madde 14
(4857 sayılı Kanun Madde 120)
10Ölüm1475 sayılı Kanun Madde 14
(4857 sayılı Kanun Madde 120)
11İș kazası sonucu ölüm1475 sayılı Kanun Madde 14
(4857 SK. Md.120)
12Askerlik1475 sayılı Kanun Madde 14
(4857 sayılı Kanun Madde 120)
13Kadın İșçinin Evlenmesi1475 sayılı Kanun Madde 14
(4857 sayılı Kanun Madde 120)
14Emeklilik için yaș dıșında diğer șartların tamamlanması1475 sayılı Kanun Madde 14
(4857 sayılı Kanun Madde 120
15Toplu ișçi çıkarma4857 sayılı Kanun Madde 29
16Sözleșme sona ermeden sigortalının aynı ișverene ait diğer ișyerine nakli 
 
17İșyerinin kapanması4857 sayılı Kanun Madde 3
18İșin sona ermesi 
19Mevsim bitimi (İș akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar bașlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) 
20Kampanya bitimi (İș akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar bașlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) 
21Statü değișikliği 
22Diğer Nedenler 
23İșçi tarafından zorunlu nedenle fesih4857 sayılı Kanun Madde 24-III
24İșçi tarafından sağlık nedeniyle fesih4857 sayılı Kanun Madde 24-I
25İșçi tarafından ișverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranıșı nedeni ile fesih4857 sayılı Kanun Madde 24-II, 5953 sayılı Kanun
Madde 11-I
26Disiplin Kurulu kararı ile fesih4857 sayılı Kanun Madde 25-II
27İșveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih4857 sayılı Kanun Madde 25-III-IV
28 İșveren tarafından sağlık nedeni ile fesih4857 sayılı Kanun Madde 25-I, 5953 SK. Md.12/I
30Vize süresinin bitimi (İș akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar bașlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır.) 
31Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dıșında fesih 
324046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleștirme nedeni ile fesih 
33Gazeteci tarafından sözleșmenin feshi5953 sayılı Kanun Madde 7
34İșyerinin devri, ișin veya ișyerinin niteliğinin değișmesi nedeniyle fesih4857 sayılı Kanun Madde 6
356495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenler(Ek 1/9/2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge)
36KHK ile ișyerinin kapatılması(Ek 1/9/2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge)
(Değișik, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge)
37KHK ile kamu görevinden çıkarma(Ek 1/9/2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge)
(Değișik, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge)
38Doğum Nedeniyle ișten ayrılma(Ek, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge)
39696 KHK ile kamu ișçiliğine geçiș(Ek, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge)
40696 KHK ile kamu ișçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkıș(Ek, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge)
41Re’sen ișten ayrılıș bildirgesi düzenlenenler(Ek, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge)
42İș sözleșmesi yapıldığı sırada bu sözleșmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya șartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek ișçinin ișvereni yanıltması.4857 sayılı Kanun Madde 25-II-A
43İșçinin, ișveren yahut bunların aile üyelerinden birinin șeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranıșlarda bulunması, yahut ișveren hakkında șeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.4857 sayılı Kanun Madde 25-II-B
44İșçinin ișverenin bașka bir ișçisine cinsel tacizde bulunması.4857 sayılı Kanun Madde 25-II-C
45İșçinin ișverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut ișverenin bașka ișçisine satașması, ișyerine sarhoș yahut uyușturucu madde almıș olarak gelmesi ya da ișyerinde bu maddeleri kullanması.4857 sayılı Kanun Madde 25-II-D
46İșçinin, ișverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, ișverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranıșlarda bulunması.4857 sayılı Kanun Madde 25-II-E
47İșçinin, ișyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç ișlemesi.4857 sayılı Kanun Madde 25-II-F
48İșçinin ișverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki ișgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iș günü, yahut bir ayda üç ișgünü ișine devam etmemesi.4857 sayılı Kanun Madde 25-II-G
49İșçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.4857 sayılı Kanun Madde 25-II-H
50İșçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden ișin güvenliğini tehlikeye düșürmesi, ișyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya bașka eșya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.4857 sayılı Kanun Madde 25-II-I

SGK Dünyası