A'dan Z'ye 2022 Yılı Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri!

'2022 Yılı Beyanname Verme ve Ödeme süreleri' yayınladı... Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yayınladı.

A'dan Z'ye 2022 Yılı Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri!
17 Aralık 2021 - 10:26
- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2022 Yılı Beyanname Verme ve Ödeme sürelerini yayınladı. İşte, 2022 Yılı Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri...

AYRINTILAR!

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME 
TÜRÜ
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi İzleyen yılın Mart ayı başından itibaren Mart ayının son günü saat 23.59’a kadar verilir. 1. Taksit Mart ayı sonuna kadar, 
2. Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir. 

 
Toplam gelir içindeki zirai kazançları %75 ve daha yüksek oranda olanlar için; 

1.Taksit Kasım ayı sonuna kadar, 
2. Taksit Aralık ayı sonuna kadar ödenir.  

 
Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terkten önce gelen 15 gün, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir. Beyanname verme süreleri içerisinde ödenir. 
Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayı başından itibaren Şubat ayının son günü saat 23.59’a kadar verilir. 1. Taksit Şubat ayı sonuna kadar, 
2. Taksit Haziran ayı sonuna kadar ödenir. 

 
Münferit Beyanname Serbest meslek faaliyetine ilişkin kazançlarda faaliyetin sona erdiği, diğer kazanç ve iratlarda kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilir. Beyanname verme süresi içerisinde ödenir. 
Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67’nci Madde 
Kapsamında 
Verilebilecek İhtiyari 
Beyanname 

 
Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67’nci Madde Kapsamında verilebilecek İhtiyari Beyanname, izleyen yılın Mart ayı başından itibaren Mart ayının son günü saat 23.59’a kadar verilir. Tevkif edilen vergilerin mahsup ve iadesine imkân sağlayan beyandır. 
Yıllık Kurumlar 
Vergisi Beyannamesi 

 
Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4’üncü ayın birinci gününden son günü saat 23.59’a kadar verilir. Beyanname verme süresi içerisinde ödenir. 
Tarhiyatın muhatabının Türkiye'yi terk etmesi halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir. 
Özel Beyanname (Dar mükellefiyete tabi kurumlar vergisi mükelleflerinden yıllık kurumlar vergisi beyannamesi verme mecburiyeti bulunmayanlar için) Dar mükellefiyete tâbi olan yabancı kurumların vergiye tâbi kazancının Gelir Vergisi Kanunu’nda yazılı diğer kazanç ve iratlardan (telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve temliki karşılığında alınan bedeller hariç) ibaret bulunması halinde, bu kazançların elde edilme tarihinden itibaren 15 gün içinde verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir. 
Geçici Vergi Beyannamesi 3 Aylık dönemi izleyen 2’nci ayın 17’nci günü saat 23.59’a kadar verilir. 
 
1.    Dönem (Ocak-Şubat-Mart) 17 Mayıs 
2.    Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) 17 Ağustos 
3.    Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) 17 Kasım 
4.    Dönem (Ekim-Kasım-Aralık) 17 Şubat 

 
Beyanname verme süresi içinde ödenir. 
Muhtasar ve Prim 
Hizmet Beyannamesi (Aylık) (İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dâhil) 

 
İzleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir.Beyanname verme süresi içinde ödenir. 
Muhtasar ve Prim 
Hizmet Beyannamesi 
(Üç Aylık) 
(İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dâhil) 

 
3 Aylık dönemi izleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir. 
 
1. Dönem (Ocak-Şubat-Mart) 26 Nisan 
2. Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) 26 Temmuz 
3. Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) 26 Ekim 
4. Dönem (Ekim-Kasım-Aralık) 26 Ocak 

 
Beyanname verme süresi içinde ödenir. 
Gelir Vergisi 
Kanunu Geçici 
67’nci Madde 
Kapsamında Yapılan Tevkifatlara İlişkin 
Muhtasar 
Beyanname 
Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname; 
3 Aylık dönemi izleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir. 
 
1. Dönem (Ocak-Şubat-Mart) 26 Nisan 
2. Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) 26 Temmuz 
3. Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) 26 Ekim 
4. Dönem (Ekim-Kasım-Aralık) 26 Ocak 
Beyanname verme süresi içinde ödenir. 
Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinin (2), (4) ve (8) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname; 
İzleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir. 
Katma Değer Vergisi Beyannamesi Vergilendirme dönemini izleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir. 
Katma Değer Vergisi 
Beyannamesi 
(3 Aylık) 
3 Aylık dönemi izleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir. 
Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Sorumlu Sıfatı ile Beyan) Vergilendirme dönemini izleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir. 
Katma Değer Vergisi 
Beyannamesi 
(Elektronik 
Hizmet Sunucularına Özel 3 No.lu Beyan) 
Vergilendirme dönemini izleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59'a kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir. 
Katma Değer Vergisi 
Beyannamesi (Hasılat Esası 
Vergilendirme 4 
No.lu Beyan) 
Vergilendirme dönemini izleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59'a kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir. 
Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi 
  • (I) Sayılı listedeki mallar için her ayın ilk 15 günlük birinci vergilendirme dönemi için aynı ayın 25’inci günü, kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemi için ise ertesi ayın 10’uncu günü saat 23.59’a kadar, 
  • (II) Sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki mallar için izleyen ayın 15’inci günü saat 23.59’a kadar, 
  • (II) Sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce,  
verilir. 
 
Beyanname verme süresi içinde ödenir. 
Damga Vergisi Beyannamesi 
(Sürekli Damga 
Vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kâğıtlara ilişkin) 

 
İzleyen ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar verilir.Beyanname verme süresi içinde ödenir. 
Damga Vergisi Beyannamesi 
(Sürekli Damga 
Vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kâğıtlara ilişkin) 

 
Damga Vergisi’ne tabi kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde beyan edilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir. 
Dijital Hizmet Vergisi Aylık dönemi takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir. 
Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesi 
3 Aylık dönemi takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar verilir. 
 
1.    Dönem (Ocak-Şubat-Mart) Nisan ayının son günü 
2.    Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) Temmuz ayının son günü 
3.    Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ekim ayının son günü 
4.    Dönem (Ekim-Kasım-Aralık) Ocak ayının son günü 
Beyanname verme süresi içinde ödenir. 
Turizm Payı Beyannamesi Aylık dönemi takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir. 
3 Aylık dönemi takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar verilir. 
 
1. Dönem (Ocak-Şubat-Mart) Nisan ayının son günü 
2. Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) Temmuz ayının son günü 
3. Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ekim ayının son günü 
4. Dönem (Ekim-Kasım-Aralık) Ocak ayının son günü 
Değerli Konut Vergisi İlgili yılın Şubat ayının 20’nci günü saat 23.59’a kadar verilir. 1. Taksit Şubat ayı sonuna kadar, 
2. Taksit Ağustos ayı sonuna kadar ödenir. 
Banka ve Sigorta 
Muameleleri Vergisi 
Beyannamesi 
İzleyen ayın 15’inci günü saat 23.59’a kadar verilir. Beyanname     verme     süresi içinde ödenir. 
Özel İletişim Vergisi Beyannamesi İzleyen ayın 15’inci günü saat 23.59’a kadar verilir. Beyanname     verme     süresi içinde ödenir. 
Kaynak Kullanımını 
Destekleme Fonu 
Bildirimi 
İzleyen ayın 15’inci günü saat 23.59’a kadar verilir. Bildirim verme süresi içinde ödenir. 
Şans Oyunları 
Vergisi Beyannamesi 
İzleyen ayın 20’nci günü saat 23.59’a kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir. 
Veraset ve İntikal 
Vergisi Beyannamesi 
Veraset yoluyla meydana gelen intikallerde; 

• Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde, 
• Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde, 
• Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde, 
 
İvazsız intikallerde; 

•    Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde, 
 
verilir. 
Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir. 
Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanun’da tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20’nci günü sonuna kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir. 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. 
Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır. 
1. Taksit Ocak ayı sonuna kadar, 
2. Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir. 

 
Emlak Vergisi Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. 

Ancak, vergi değerini tadil eden durumların bulunması halinde (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve taksimi vs.) değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde, değişiklik bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulmuş ise olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde emlakın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir. 
1. Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 
2. Taksit Kasım ayı içinde ödenir. 

 
Çevre Temizlik Vergisi İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. 
İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda 30 gün içinde ilgili belediyeye bildirim verilir. 
1. Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 
2. Taksit Kasım ayı içinde, ödenir. 
 
İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda verginin ödeme süresi mükellefiyetin tesis edildiği tarih itibarıyla farklılık arz etmektedir. 
İlan ve Reklam Vergisi Beyanname; 
• İlan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan ve reklam işi yapılmadan önce mükellef tarafından, 
• İlan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak yapanlar tarafından yapılması halinde ise ilan ve reklam işini yapanlarca ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar,  ilgili belediyeye verilir. 
İlan ve reklam vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Ancak, belediye meclisleri yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler. 
Eğlence Vergisi 1. Biletle girilen yerlerde mükelleflerin beyanname düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Biletle girilen yerlerde eğlence vergisi bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır. 
  • Giriş biletlerini ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanmak suretiyle düzenleyen yerli ve yabancı film gösteren mükellefler tarafından tahsil edilen eğlence vergisi ödeme kaydedici cihazların günlük kapanış fişleri (Z Raporu) ve mali hafıza raporlarından yararlanılarak hesaplanır. 
2. Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir. 
3. Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde mükelleflerin beyanname düzenleme yükümlülüğü bulunmamakta olup, eğlence vergisi işin mahiyetine göre çalışılan her gün için 2464 sayılı Kanuna göre tespit edilen miktardır. 
1. Vergi, belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir. 
  • Yerli ve yabancı film göstermelerinde vergi biletler kullanılmadan önce mahallin malmüdürlüğü veya muhasebe müdürlüğüne emaneten yatırılır. 
  • Giriş biletlerini ÖKC kullanmak suretiyle düzenleyen yerli ve yabancı film gösteren mükellefler her aya ait eğlence vergisini en geç ertesi ayın 20’nci günü akşamına kadar mahallin malmüdürlüğü veya muhasebe müdürlüğüne öder. 
2.    Beyanname verme süresi içinde ödenir. 
3.    Her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye ödenir. 

 
Haberleşme Vergisi Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden haberleşme vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir. 
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. Beyanname     verme     süresi içinde ödenir. 
Yangın Sigortası Vergisi Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini ertesi ayın 20’nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirir. Beyanname     verme     süresi içinde ödenir. 
 *Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)

SGK Dünyası