Ticaret Bakanlığı, Ticaret Uzman Yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı, Ticaret Uzman Yardımcısı alacak
14 Kasım 2021 - 17:11
-Ticaret Bakanlığı, 70 Ticaret Uzman Yardımcısı almak için (Personel alımı) Sınav Duyurusu yaptı.


AYRINTILAR!

Ticaret Bakanlığı , Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ilanı yayınladı. Buna göre Ticaret Bakanlığı 70 Ticaret Uzman Yardımcısı alacak. 
 

Başvuru Tarihi

Başvurular dijital ortamda 15.11.2021-24.11.2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir.
 

Sınav Hakkında Genel Bilgiler

a. Sınava Katılma Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında

ç) Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.),
ç) ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,
d) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
e) Başvuru yapacak adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırıp da yazılı sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara yatırdıkları tutar iade edilecektir. Sınav ücretinin yatırılacağı banka ve hesap numarasına ilişkin hususlar Bakanlığımız web sayfasından ayrıca ilan edilecektir. 

   b. Yazılı Sınav Konuları

  Yazılı sınav klasik usulde ve 2 (iki) oturum şeklinde yapılacaktır.
   
  I.Oturum        : Alan Bilgisi ve Genel Ekonomi Bilgisi
   
  II.Oturum      : Yabancı Dil Bilgisi
   
  Yazılı sınavda sonuç puanı hesaplamada soruların ağırlıkları % 30 Alan Bilgisi, % 30 Genel Ekonomi Bilgisi ve  % 40 Yabancı Dil Bilgisi şeklinde olacaktır.
   
          -    Alan Bilgisi Sınavı
   
  Adayların kendi bölümleri ile ilgili aşağıda belirtilen konu başlıkları, yazılı Alan Bilgisi Sınavının genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.
   
  İktisat: İktisadi Doktrinler Tarihi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Para-Banka-Kredi, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme
   
  Hukuk: Hukukun Temel İlkeleri,  İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku
   
  Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimleri, Yönetim Hukuku, Kentleşme ve Çevre Sorunları, İdarenin Kuruluşu, 
   
  Uluslararası İlişkiler: Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, Uluslararası Güncel Sorunlar, Uluslararası Örgütler, Türk Dış Politikası    
   
  İşletme: Temel Kavramlar, İşletme Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi,
  Finansal Yönetim, Uluslararası Finans,  İşletme İktisadı ve Genel İşletme
    
  İstatistik: Olasılık Teorisi, Örneklem Analizi, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik Süreçler, Regresyon Analizi, Varyans Analizi, Kategorisel Veri Analizleri
   
  Endüstri Mühendisliği: Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Mühendislik İstatistiği, Üretim Yönetimi ve Planlaması, Sistem Analizi, Yönetim Bilgi Sistemleri
   
  Maliye:  Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Kamu Borçları), Maliye Teorisi, Bütçe ve Kamu Finansmanı, Vergi Hukuku, Maliye Politikası 
   
  • Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı
   
  Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda belirtilen tüm bölümler için ortak olacaktır. 
   
  Genel İktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Yaşanan Güncel Gelişmeler, Küresel Dış Ticarette Yaşanan Güncel Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının Görev ve Yetki Alanında Bulunan Konularla İlgili Güncel Gelişmeler 
   
  • Yabancı Dil Bilgisi Sınavı
   
  Yabancı Dil Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda belirtilen tüm bölümler için ortak olacaktır. 
   
  Yabancı Dil Bilgisi Sınavı Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden birinde Bakanlıkça belirlenen konu başlıkları çerçevesinde kompozisyon ile yabancı dilden Türkçeye Türkçeden yabancı dile tercüme şeklinde yapılacaktır.
   

  c. Sözlü Sınav Konuları

  Sözlü sınava, yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dalları itibarıyla yazılı sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı çağrılacaktır. Ancak yazılı sınavda başarılı olan aday sayısının, ilan edilen kadronun üç katının altında olması halinde başarılı olan tüm adaylar sözlü sınava çağrılır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
  Sözlü sınav, adayların;  
  1. Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
              ç)  Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  1. Genel yetenek ve genel kültürü,
  2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
  Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
   
  Adaylar,  giriş sınavı komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

  Ticaret Bakanlığı'nın Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ilanının tam metni için 

  ​​​​​​​TIKLAYIN.

  SGK Dünyası