Sigorta Sözlüğü - En Çok Kullanılan Sosyal Güvenlik Terimleri (SÖZLÜK)

İşverenler - çalışanlar için: 'Sigorta - Sosyal Güvenlik - Çalışma Hayatı Sözlüğü' - 'En Çok Kullanılan Sosyal Güvenlik - Sigorta Terimleri Sözlüğü'.

Sigorta Sözlüğü - En Çok Kullanılan Sosyal Güvenlik Terimleri (SÖZLÜK)
12 Mayıs 2022 - 12:14

Sigorta Sözlüğü

(En çok kullanılan Sosyal Güvenlik Terimleri Sözlüğü)

A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  İ  I J  K  L  M  N O  Ö  P R S  Ş  T U  Ü  V Y Z
(Yapım çalışması devam ediyor...)

 

Aylık nedir?

Aylık: 'Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile vazife malûllüğü halinde yapılan sürekli ödeme.'
 

Asgari Ücret nedir?

Asgari ücret: 'İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret'.
 

Alt işveren ne demek?

Alt işveren: 'Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini/çalışanlarını sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar'.
 

Asıl işveren - Alt işveren ilişkisi ne demek?

'Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren - alt işveren ilişkisi denir.'

 

Aile hekimi ne demek?

Aile hekimi: 'Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen ve Kurum ile sözleşme yapmış hekimler'.

 

Bölgesel kriz nedir?

Bölgesel Kriz: 'Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlar'

Balthazard formülü nedir?

Balthazard Formülü: 'Bireyin engel oranı belirlenirken birden fazla engeli olanlar için kullanılan hesaplama şekli'.

 

C - Ç

Çalışan ne demek?

Çalışan: 'Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişi'.
 

Çalışma süresi ne demek?

Çalışma süresi: 'işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süre'. 

Destek elemanı ne demek?

Destek Elemanı: 'Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi.'

 

Emeklilik yaş haddi ne demek?

Emeklilik Yaş Haddi: 'Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için Kanunda tamamlanması öngörülen emeklilik yaşı'.

 

Engellilik nedir?

- Engelli birey.
- Engellilik durumu.
- Tam bağımlı engelli birey.
- Kısmi bağımlı engelli birey.
Engelli Birey: 'Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen birey'.
Engellilik Durumu: 'Bireyin doku, organ ve/veya fonksiyon ve psikiyatri tanısı ve buna bağlı muhakeme yeteneği kaybından kaynaklı engelliliğini uluslararası yöntemleri temel alarak belirleyen derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanılamalar'.
Kısmi Bağımlı Engelli Birey: 'Doku, organ ve/veya fonksiyon kaybı ve/veya psikiyatri tanısına bağlı olarak muhakeme yeteneği değerlendirilmesi gereken fonksiyonel bağımsızlık ölçeklerine göre günlük yaşam aktivitelerini yardım alarak gerçekleştirebileceğine karar verilen birey'
Tam Bağımlı Engelli Birey: 'Engel durumuna göre engel oranı %50 ve üzeri olduğu tespit edilenlerden doku, organ ve/veya fonksiyon kaybı ve/veya psikiyatri tanısı bağlantılı olarak muhakeme yeteneği değerlendirilmesine göre günlük yaşam aktivitelerini yardım almasına rağmen kendi başına gerçekleştiremediğine karar verilen birey'

 

 

Fazla çalışma ne demek?

Fazla Çalışma: 'İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışma'.
 

Fazla sürelerle çalışma nedir?

Fazla Sürelerle Çalışma: 'Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışma'.
 

Fiili hizmet süresi zammı nedir?

Fiili Hizmet Süresi Zammı: 'Sigortalıların Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen işyerlerinde ve işlerde ya da unvanlarda geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için anılan maddede gösterilen gün sayıları'.

Fon (İşsizlik Sigortası) nedir?

Fon: 'İşsizlik sigortası primleri ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratların, Devlet tarafından yapılacak katkı ve yardımların, ayrıca bu Kanun gereğince işçi ve işverenlerden alınacak ceza, gecikme zammı ve faizler ile diğer her türlü gelir ve kazançların toplandığı ve Devlet güvencesinde olan İşsizlik Sigortası Fonu'

 

G - Ğ 

Gelir ne demek?

Gelir: 'İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödeme.'

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ne demek?

Genel Sağlık Sigortası (GSS): 'Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta.'

 

Genel ekonomik kriz nedir?

Genel Ekonomik Kriz Nedir: 'Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisini ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlar'.

Genç çalışan ne demek?

Genç Çalışan: 'Onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış çalışan.'

 

Güncelleme katsayısı nedir?

Güncelleme Katsayısı: 'Her yılın Aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranının % 100’ü ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının % 30’unun toplamına (1) tam sayısının ilâve edilmesi sonucunda bulunan değer.'

 

Hak sahibi ne demek?

Hak Sahibi: 'Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babası.'

 

Haftalık çalışma süresi nedir (ne demek)?

Haftalık Çalışma Süresi: 'Genel bakımdan haftalık en çok kırk beş saat, yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için ise haftalık en çok otuz yedi buçuk saat olan süre'

 

 

İ - I 

İşçi ne demek?

İşçi: 'Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi'

İşveren ne demek?

İşveren: 'İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar.'

İş ilişkisi ne demek?

İş İlişkisi: 'İşçi ile işveren arasında kurulan ilişki.'

İşyeri ne demek?

İşyeri: 'İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birim.'

İş ilişkisi ne demek?

İş İlişkisi: 'Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir.'
 

İşveren vekili ne demek?

İşveren Vekili: 'İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir'

İşyeri bina ve eklentileri nelerdir?

İşyeri Bina ve Eklentileri: 'İşyerine bağlı çalışılan alanlar, çalışanların girip çıkılabileceği bina, tesis vb. ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler'.

İşçiliğe bağlı gider nedir?

İşçiliğe Bağlı Gider: 'İşçiye verilen ücret ve sosyal haklar ile sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca işveren tarafından karşılanması gereken primler toplamı'

  

İş Güvenliği Uzmanı ne demek?

İş Güvenliği Uzmanı: 'Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik eleman'

İş kazası nedir?

İş Kazası: 'İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay.'

İşsizlik Sigortası ne demek?

İşsizlik Sigortası: 'Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigorta'

 İşsizlik Sigortası
(İşsizlik sigortası ile ilgili tanımlar)

(4447 sayılı kanun...)

İşsizlik Sigortası: 'Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigorta'.
Sigortalı: 'Bu Kanun kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan ve çalıştığı süre içerisinde işsizlik sigortası primi ödeyen kimse.
Sigortalı İşsiz: 'Bu Kanun kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken bu Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve Kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren kimse'.
'İşsizlik Sigortası Primi: 'İşsizlik sigortasının gerektirdiği her türlü ödeme ile hizmet giderlerini karşılamak amacıyla bu Kanunda belirtilen esas ve usullere göre Devlet, işveren ve sigortalı tarafından ödenen prim.'
Fon: 'İşsizlik sigortası primleri ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratların, Devlet tarafından yapılacak katkı ve yardımların, ayrıca bu Kanun gereğince işçi ve işverenlerden alınacak ceza, gecikme zammı ve faizler ile diğer her türlü gelir ve kazançların toplandığı ve Devlet güvencesinde olan İşsizlik Sigortası Fonu'.
İşsizlik Ödeneği: 'Sigortalı işsizlere bu Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödeme.'
İşveren: 'Bu Kanunun uygulanmasında 46 ncı maddede belirtilen sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişi'.
İşveren vekili: 'İşveren nam ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimseler'
İşyeri: 'Bu Kanunun uygulanmasında 46 ncı maddede belirtilen sigortalıların işlerini yaptıkları yerler.'
         

 

Jenerik (Eşdeğer) ilaç uygulaması nedir?

Eşdeğer İlaç Uygulaması: 'Eşdeğer ilaç uygulaması, sınırlandırılmış bir terapötik eşdeğerlik olarak, aynı ya da benzer endikasyon için kullanılabilecek etken maddeyi/maddeleri içeren ürünlerin benzer dozaj formları arasında fiyat karşılaştırması esasına dayanır. Kurum, bu kapsamda eşdeğer grup ve/veya terapötik referans grup oluşturabilir. Ancak yalnızca aynı eşdeğer grupta yer alan ilaçlar eczanede ikame edilebilir.'

 

Kısa vadeli sigorta kolları nelerdir?

Kısa Vadeli Sigorta Kolları: 'İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kolları'.

Kısmi çalışma ne demek?

Kısmi Süreli Çalışma: 'İşçinin, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yaptığı çalışma'

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmet nedir?

Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmeti: 'Kişilerin hastalıktan korunması veya sağlıklı olma halinin sürdürülmesi amacıyla, kişiye yönelik olarak finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri.'

Katılım payı ne demek?

Katılım Payı: 'Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutar.'
 

Kısa çalışma nedir?

Kısa Çalışma: 'Üç ayı geçmemek üzere; işyerinde uygulanan çalışma süresinin, işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasını veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması.'
 

L - M 

 Meslek hastalığı nedir?

Meslek Hastalığı: 'Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık.'

 

Normal Çalışma Süresi nedir (Haftalık)?

Haftalık Normal Çalışma Süresi: 'Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır'

 

O

Ortak sağlık ve güvenlik birimi nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi: 'Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birim.'

 

Ö 

Ödeme dönemi nedir?

Ödeme Dönemi: '5510 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların, ödeme tarihinden takip eden ödeme tarihine kadar geçen süre.'

Önleme nedir?

Önleme: 'İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü.'

 

P

Peşin sermaye değeri nedir? 

Peşin Sermaye Değeri: 'Kurumca, bu Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen giderlerin yaş, kesilme ihtimali ve Kurumca belirlenecek iskonto oranı dikkate alınarak hesaplanan tutar.'

 

Risk nedir?

Risk: 'Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali'.

Risk değerlendirmesi nedir?

Risk Değerlendirmesi: 'İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar.'

 

S - Ş

Sigortalı ne demek?

Sigortalı: 'Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişi'.

Sosyal Sigortalar ne demek?

Sosyal Sigortalar: 'Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları'.

 

Sağlık hizmeti ne demek?

Sağlık Hizmeti: 'Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere 63 üncü madde gereği finansmanı sağlanacak tıbbî ürün ve hizmetler'.

Sosyal Hak ne demek?

Sosyal Hak: 'Asıl ücretin dışında kalan ve işçilik ile bağlantılı olarak ödenmesi gereken her türlü ayni veya nakdi haklar'.

 

Sözleşmeli personel ne demek?

Sözleşmeli Personel: 'Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri'.

Sektörel kriz nedir?

Sektörel Kriz: 'Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlar.'

Sağlık kurum ve kuruluşlarının tanımları:

- Birinci basamak resmi sağlık kuruluşları hangilerdir?
- Birinci basamak özel sağlık kuruluşları hangilerdir?
- İkinci basamak resmi sağlık kurumları hangilerdir?
- İkinci basamak özel sağlık kurumları hangilerdir?
- Üçüncü basamak sağlık kurumları hangilerdir?

Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşu: 'Kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezleri ile aile hekimliği sözleşmesi yapmış aile hekimleri, 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin mediko-sosyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri, birinci basamak resmi sağlık kuruluşları'.

Birinci Basamak Özel Sağlık Kuruluşu: 'Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel poliklinikler, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları, birinci basamak özel sağlık kuruluşları.'

İkinci Basamak Resmi Sağlık Kurumu: 'Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve araştırma hastanesi olmayan hastaneleri'.

İkinci Basamak Özel Sağlık Kurumu: 'Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre ruhsat almış hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan tıp merkezleri ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin geçici ikinci maddesine göre faaliyetlerine devam eden tıp merkezleri ve özel dal merkezleri'.

Üçüncü Basamak Sağlık Kurumu: 'Eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite tıp fakültesi hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri ve üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi hastanesi ile eğitim ve araştırma hastaneleri'

Sığınmacı ve Vatansız ne demek?

Sığınmacı ve Vatansız: 'İçişleri Bakanlığı tarafından sığınmacı veya vatansız olarak kabul edilen kişiler'.
 

Tarımsal faaliyet nedir?

Tarımsal Faaliyet: 'Kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkünde veya kamuya mahsus mahallerde; ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yoluyla yahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünleri elde edilmesini ve/veya bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından; muhafazasını, taşınmasını veya pazarlanması.'

Tehlike nedir?
Tehlike sınıfı nedir?

Tehlike: 'İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli'
Tehlike Sınıfı: 'İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubu.'

 

Uzun vadeli sigorta kolları

Uzun Vadeli Sigorta Kolları: 'Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası kolları'

 

U

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri ne demek?

Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri: 'Türkiye'nin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri.'

 

Ü 

Ücret nedir?

Ücret: 'Sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan brüt tutarı.'

Ücretsiz izin ne demek?

Ücretsiz İzin: 'Analık izninin bitiminden itibaren işçiye isteği halinde verilen izin'.

 

 

Vazife Malûllüğü ne demek?

Vazife Malüllüğü: Vazife ve-veya harp malûllüğü halleri (5510 Sayılı Kanun, 47 nci maddesinde tarif edilen).

 

 Yemin Belgesi nedir?

Yemin Belgesi (Sadakat): 'Devlet   memurları,  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasasına  ve  kanunlarına  sadakatla bağlı  kalmak  ve  milletin  hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti   kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadırlar.Devlet memurları bu hususu "Asli Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak aşağıdaki "Yemin Belgesi" ni imzalayarak göreve başlarlar.

'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.'
 

 

Z

Zorlayıcı sebep nedir?

Zorlayıcı Sebep: 'İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar.'

 

AÇIKLAMA

Çalışma Hayatı, günlük yaşamın merkezi. Ve, sürekli yenilenen bir sosyal güvenlik hukukuc- mevzuatı söz konusu. Tam bu noktada gerek çalışanlar ve gerekse işverenler açısından, günlük çalışma hayatı süreçlerinde zaman zaman bazı bilgilere başvurmak zorunluluk haline geldi. Ancak, bu bilgilere anlık-hızlı ulaşmak ise çok zor.

Bu nedenle SGK Dünyası olarak (www.sgkdunyasi.com), 'İşverenler ve çalışanlar için' 'Sigorta - Sosyal Güvenlik - Çalışma Hayatı Sözlüğü' ya da 'En Çok Kullanılan Sosyal Güvenlik - Sigorta Terimleri Sözlüğü' başlığıyla bu çalışmamızı hazırladık. 

Sözlüğün amacı, ihtiyaç duyılduğunda anında ulaşılabilecek 'basitleştirilmiş ve en çok kullanılan sözcük - terimleri' bir arada 'Çalışan ve işerenlerin' bilgisine sunmak.
Kaynak olarak ise, 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Ve 'Sigorta -Sosyal Güvenlik' kurumları) ile ilgili mevzuatını seçtik.

Faydalı olması dileklerimizle


SGK Dünyası