Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
09 Mart 2021 - 17:45
- Kocaeli Üniversitesi 102 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu. 

AYRINTILAR


KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla (Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti unvanlı pozisyon için sınav şartı aranmamaktadır.) sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.


 
KADRO NOKADRO UNVANIADETARANAN NİTELİKLERBÜTÇE

GİDERLERİ
1Hemşire*58Hemşirelik Bölümü lisans programından mezun olmak.Özel Bütçe
2Hemşire*34Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.Özel Bütçe

3

Laborant

1
Tıbbi Laboratuvar Bölümü veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü önlisans programından mezun olmak.
(Gastroentereloji ve Hepatoloji Enstitüsünde görevlendirilmek üzere)

Özel Bütçe

4

Röntgen Teknisyeni

3
Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Önlisans programından mezun olmak.
(Bir    adedi   Gastroentereloji  ve   Hepatoloji         Enstitüsünde görevlendirilmek üzere)

Özel Bütçe5Sağlık Teknikeri1
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü önlisans programından mezun olup, Endoskopi görüntüleme sistemlerinde kullanılan monitör, cihaz kontrol ünitesi, soğuk ışık kaynağı vb. cihazlarla bunlara bağlı bilgisayar, dökümantasyon ve arşivleme üniteleri, medikal görüntü aktarımı, görüntü sistemleri ve formatları konusunda en az 2 yıl deneyimli olmak, belgelendirmek kaydıyla Endoskopi sistemleri konusunda teknik eğitim sertifikasına sahip olmak.


Özel Bütçe

6
Diğer Sağlık
Personeli

2
Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Bölümü Önlisans programından mezun olmak.(Bir adedi Gastroentereloji ve Hepatoloji Enstitüsünde görevlendirilmek üzere)
Özel Bütçe
7Diğer Sağlık
Personeli
1Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Önlisans programından mezun olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde çalıştırılmak üzere.)Özel Bütçe


8

Uçak Kontrol ve
Bakım Makinisti**


1
Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olup, Geçerli Kategori B1.1 veya B1.2 hava aracı bakım personeli lisansına sahip olmak. Bakım konusunda lisanslı olarak belgelendirilmek üzere en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak.55 yaşından gün almamış olmak

Özel Bütçe


9

Uçak Kontrol ve
Bakım Makinisti**


1
Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olup, Geçerli Kategori B2 hava aracı bakım personeli lisansına sahip olmak. Bakım konusunda lisanslı olarak belgelendirilmek üzere en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak.55 yaşından gün almamış olmak

Özel Bütçe
 
 • Hemşire unvanına Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları başvuru yapamaz.
**Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti pozisyonuna başvuran adaylarda KPSS sınav şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan adayların sayısı ilanda belirtilen sayıdan fazla olması durumunda, adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir) ile alınacaktır. Göreve başlayan adaylar dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.

 

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun
48'ınci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.
  1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
  2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
 
  1. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
  2. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
  3. 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına
engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.
  1. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
D- 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

Online Başvuruda Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler

 1. 1 adet fotoğraf
 2. Başvuru formu
 3. 2020 KPSS sonuç belgesi fotokopisi. 4- Nüfus cüzdan fotokopisi.
5-Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya E-devletten alınan barkodlu mezuniyet belgesi 6- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
 1. Adli sicl kaydı örneği
 2. Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti için lisans mezuniyet puanı belirtir belge
 3. Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise fotokopisi

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adayların, ilanın   Resmi    Gazetede yayımlandığı tarihten   itibaren   15    gün    içinde basvuru.kocaeli.edu.tr internet adresinden online olarak başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş günü saat 23:59’a kadar müracaat kabul edilecektir. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu
iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.
Başvuru yaparken tereddüde düşülmesi halinde bas[email protected] adresine mail gönderebilirler.
Adaylar sadece tek bir unvan için kadro no belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla kadro nolu unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Adaylar Personel Başvuru Sisteminden Başvuru numaraları ile tamamladıkları başvurularının

durumunu takip edebilirler.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Değerlendirmeler (Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti hariç) KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır. Asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SGK Dünyası