Geçici İşgücü Desteği İçin Başvurular Başladı!

Geçici İşgücü Desteği İçin Başvurular Başladı!
17 Aralık 2020 - 15:54

7252 sayılı Kanun kapsamında ilk kez uygulamaya başlanan Geçici İşgücü Desteği için başvurular başladı.

Geçici işgücü desteğinden yararlanılabilmesi için şartları taşıyanların, e-Devlet sistemi üzerinde bulunan “Geçici İşgücü Desteği Başvurusu” hizmeti aracılığıyla başvuru yapması gerekiyor.

Başvurular, 2/12/2020 tarihi ile 31/12/2020 tarihinde saat 23:59 arasında yapılacak.

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak olup Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya Hizmet Merkezleri ya da SYDV’ler üzerinden herhangi bir başvuru alınmayacak.

Başvuruya yönelik yapılacak kontrollerin sonucu yine e-Devlet sistemi üzerinde yer alan “Geçici İşgücü Desteği Başvurusu” ekranından bildirilecek.

Geçici İşgücü Desteği kapsamında;

  • 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesi 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona erenler ile hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işverenine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 gün içerisinde başvuruda bulunmaları ve işveren tarafından; başvurusunun kabul edilmediğini Kuruma bildirenler için hanesinde sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ya da aylık alan, kısa çalışma ödeneğinden ya da işsizlik ödeneğinden faydalanan veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendi ve (c) bendi kapsamında sigortalı olan veya 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklara tabi olarak çalışan ile düzenli sosyal yardım alan bulunmamak şartlarını sağlayanlara 3294 sayılı Kanun kapsamında yapılacak değerlendirme göz önüne alınarak 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere Fondan hane başına günlük 34,34 Türk Lirası destek verilecek.

İŞKUR tarafından sağlanacak Geçici İşgücü Desteğinin detayları şu şekilde;

BÖLÜM C: 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 27 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİNDE DÜZENLENEN GEÇİCİ İŞGÜCÜ DESTEĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Kapsam

Madde 13 – (1) Bu bölümde yer alan hükümler; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 27 nci maddesi kapsamında; 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olanlar, başvuru tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç; 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesi 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona erenler ile hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işverenine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 gün içerisinde başvuruda bulunmaları ve işveren tarafından; başvurusunun kabul edilmediğini Kuruma bildirenler için hanesinde sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ya da aylık alan, kısa çalışma ödeneğinden ya da işsizlik ödeneğinden faydalanan veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendi ve (c) bendi kapsamında sigortalı olan veya 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklara tabi olarak çalışan ile düzenli sosyal yardım alan bulunmamak şartlarını sağlayanlara 3294 sayılı Kanun kapsamında yapılacak değerlendirme göz önüne alınarak 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere Fondan hane başına günlük 34,34 Türk Lirası destek verilmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

(2) Bu Usul ve Esaslar; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Yetki ve Sorumluluk

Madde 14 – (1) Bu bölümde yer alan Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak iş ve işlemlerde yetki ve sorumluluk Bakanlığa ve Genel Müdürlüğe aittir. Bakanlık ve Genel Müdürlük uygulamanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla yetki ve sorumluluğu ölçüsünde gerekli tedbirleri alır. Başvuranların hak kazanma koşullarına ilişkin inceleme sonuçlarına yönelik itirazları Hizmet Birimlerine yapılacağından itirazlara ilişkin gerekli incelemenin yapılmasından ve sonuçlandırılmasından Hizmet Birimleri sorumludur.

(2) Bu kapsamda; Bakanlık, Genel Müdürlük ve/veya Hizmet Birimi gerektiğinde inceleme ve denetim yapma, bu bölümde yer alan Usul ve Esasların hükümleri çerçevesinde gerekçesini belirtmek suretiyle yapılan iş veya işlemleri düzeltme, durdurma veya geri alma yetkilerine sahiptir.

Hak Kazanma Koşulları

Madde 15 – (1) Başvuru sahibinin;

a) Başvuru yaptığı tarih itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olması,

c) 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması (Başvuranın, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında işe alındığı işyerinden veya farklı bir işyerinden SGK’ya verilen 2020/Ağustos ayına/dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması gerekir.),

ç) Başvuru tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,

d) 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin sona ermesi veya 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam edilmeye devam edilmekte olması,

e) 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler kapsamında sona erdirilmemiş olması,

f) 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesi sona erdirilenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işverenine aynı maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 gün içerisinde işveren tarafından başvurularının reddedilmiş olması ve Kuruma e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmaları,

şartlarını taşıması gerekir.

(2) Başvuranın 17 nci madde kapsamında oluşturulan hanesinde yaşayanların destek sağlanan ayda;

a) Sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ya da aylık almamaları,

b) Kısa çalışma ödeneğinden, nakdi ücret desteğinden, işsizlik ödeneğinden, iş kaybı tazminatından, yarım çalışma ödeneğinden veya ücret garanti fonundan faydalanmamaları,

c) Türkiye İş Kurumunca düzenlenen aktif işgücü kurs veya programlarından faydalanmıyor olmaları,

ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendi ve (c) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

d) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklara tabi olarak çalışan olmamaları,

e) 17 nci maddenin onuncu fıkrasında belirtilen düzenli sosyal yardımlardan/aylıklardan faydalanmıyor olmaları,

f) SYDV’ler tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamında acil durum hali çerçevesinde yapılacak değerlendirme neticesinde uygun olarak belirlenmeleri,

gerekir.

Başvuru Esasları

Madde 16 – (1) Geçici işgücü desteğinden yararlanılabilmesi için 15 inci maddede belirtilen şartları taşıyanların e-Devlet sistemi üzerinde bulunan “Geçici İşgücü Desteği Başvurusu” hizmeti aracılığıyla 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 gün içerisinde başvurması gerekmektedir. Bu kapsamda, başvuruların alınması 2/12/2020 tarihinde saat 00:00’da başlar, 31/12/2020 tarihinde saat 23:59’da sona erer.

(2) Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak olup Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya Hizmet Merkezleri ya da SYDV’ler üzerinden herhangi bir başvuru alınmaz.

(3) Başvuru esnasında sistemin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için 15 inci maddede yer alan koşulların sağlanıp sağlanmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmayacak olup söz konusu kontroller son başvuru tarihinden sonra yapılır.

(4) Başvuruya yönelik yapılacak kontrollerin sonucu yine e-Devlet sistemi üzerinde yer alan “Geçici İşgücü Desteği Başvurusu” ekranından bildirilir.

Hak Kazanma Koşullarının Kontrolü

Madde 17 – (1) Hak kazanma şartlarına ilişkin kontroller son başvuru tarihinden sonra sistem üzerinden yapılır. Kişilerin adres bilgileri ADNKS’den, birinci ve ikinci derece kan hısımları ile eşlerine ilişkin bilgileri MERNİS’ten, Sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ya da aylık alıp almadıklarına, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendi ve (c) bendi kapsamında sigortalı olup olmadıklarına ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklara tabi olarak çalışan olup olmadıklarına ilişkin bilgiler SGK’dan ve düzenli sosyal yardım alıp almadıklarına ilişkin bilgiler bu maddenin onuncu fıkrasında belirtilen düzenli sosyal yardımlardan/aylıklardan faydalanıp faydalanmadıklarına ilişkin bilgiler Bakanlıktan sorgulanır ve bu hususlarda başvuranlardan herhangi bir belge talep edilmez. SYDV’lerce yapılacak değerlendirme sonuçları bilgi işlem altyapısı üzerinden Kuruma aktarılır.

(2) Başvuranın 1/1/2019 ila 17/4/2020 tarihleri arasında en son işten çıkarıldığı işyerine veya Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam edilmeye devam edilmekte olduğu işverene başvuru yaptığına ve bu başvurusunun işverence reddedildiğine dair bildirimine istinaden işlem yapılır.

(3) Başvuran ve başvuranın aynı hanede ikamet ettiğini belirttiği bireyler kişi havuzuna eklenir. MERNİS üzerinden başvuranın birinci ve ikinci derece kan hısımları ile eşlerine ilişkin bilgiler sorgulanarak bu kişiler de kişi havuzuna eklenir. Kişi havuzunda yer alanların durumları ve adres bilgileri MERNİS ve ADNKS üzerinden sorgulanır. Yapılan sorguda başvuranın sağ olmadığının tespit edilmesi durumunda başvuru reddedilir. MERNİS sorgusu sonucunda kişi havuzundakilerden sağ olmayanlar veya kimlik numarası geçersiz olanlar hane oluşturulması aşamasında dikkate alınmaz ve kişi havuzunda ADNKS’de kayıtlı adresleri başvuranla aynı olanlardan bir hane oluşturulur ve hak kazanma koşullarına ilişkin kontroller bu hane üzerinden yapılır.

(4) Hane oluşturulması işlemleri kapsamında yapılacak MERNİS ve ADNKS sorgulamaları, başvurular devam ederken yapılır. Hanenin oluşturulması anında kişi havuzundakiler için yapılan sorgu anındaki adresler destek uygulaması süresince dikkate alınır. Haneler, bu maddenin beşinci fıkrası kapsamındaki durumlar dışında geçici işgücü desteği uygulaması boyunca sabit kalır ve kişi havuzundakilerin adres sorgusu sonrasında yapacakları ikametgâh değişiklikleri dikkate alınmaz.

(5) Başvuranın adresi ile daha önce başkaca bir başvuran için oluşturulmuş bir hanenin adresinin aynı olması durumunda yalnızca ilk başvuranın başvurusu değerlendirmeye alınacak olup sonraki başvuranın başvurusu reddedilir ve sonraki başvuranlar için hane oluşturulması işlemleri yürütülmez. Geçici işgücü desteğine sonradan başvuranın aynı hanede ikamet ettiğini beyan ettiği kişi, ilk başvuran tarafından başvuru sırasında beyan edilmemiş ise bu kişinin adres bilgileri ADNKS üzerinden sorgulanır ve adresi ilk başvuran için oluşturulan hanenin adresi ile aynı ise bu kişi ilk başvuranın hanesine eklenir.

(6) ADNKS adres kontrolü veya MERNİS kontrollerinde hanede görünmemesine rağmen fiilen başvuru yapan kişi ile aynı hanede yaşayan kişiler de SYDV’ler tarafından haneye eklenebilir ve 3294 sayılı Kanun kapsamında yapılacak değerlendirmede göz önünde bulundurulur.

(7) Hak kazanma koşullarına ilişkin kontroller başvurular sona erdikten sonra destek sağlanacak ilk aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin son verilme tarihini takip eden günden itibaren yapılır. SGK kontrollerinde başvuranın;

a) Başvuru tarihi itibarıyla kendisine SGK’dan emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmışsa (506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, odalar tarafından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanan kişilerin de 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan destekten yararlanması mümkün bulunmamaktadır.),

b) 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kaydı varsa (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında işe alındığı işyerinden veya farklı bir işyerinden SGK’ya verilen 2020/Ağustos ayına/dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olması durumunda),

c) 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesi 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler kapsamında sona erdirilmişse (SGK’ya bildirilen işten çıkış bildirgelerinde kişinin işten çıkış kodunun 29 olması durumunda),

ç) 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin sona erdiği en son işyerinin; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyeri veya 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyeri olması durumunda,

d) Kendisi 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin sona erdiği işyerinde 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde veya Sosyal güvenlik destek primine tabi ya da yurtdışında çalışmışsa,

e) 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin en son sona erişinden itibaren 17/4/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) işe girişi bulunuyorsa (örneğin A kişisinin 9/2/2020 tarihinde özel sektör işyerinden çıkışı, akabinde 17/3/2020 tarihinde tekrar bir bir işe girişi var ve 17/4/2020 tarihi itibarıyla bu işyerinden herhangi bir çıkışı bulunmuyor ise bu kişinin destek başvurusu reddedilir.)

f) Yurtdışında yaşayıp ülkemizden sağlık yardımı alıyor olması, yurt dışında ikamet etmesi, tutuklu veya hükümlü olması durumunda,

başvurusu reddedilir. Başvurana yönelik yapılan bu kontroller neticesinde başvurusu reddedilmeyen başvuru sahipleri için oluşturulmuş hanede;

a) SGK’dan gelir ya da aylık alan,

b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendi ve (c) bendi kapsamında sigortalı olan,

c) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklara tabi olarak çalışan,

bulunuyorsa ilgili başvuranın başvurusu reddedilir.

(8) Başvuran için bu madde kapsamında oluşturulan hanede geçici işgücü desteğinden yararlanılacak ayda; kısa çalışma ödeneğinden, nakdi ücret desteğinden, işsizlik ödeneğinden, iş kaybı tazminatından, yarım çalışma ödeneğinden veya ücret garanti fonundan faydalanan bulunuyorsa ilgilinin başvurusu reddedilir.

(9) Başvuran için bu madde kapsamında oluşturulan hanede geçici işgücü desteğinden yararlanılacak ayda Kurum tarafından düzenlenen aktif işgücü kurs veya programlarından faydalanan bulunuyorsa ilgilinin başvurusu reddedilir.

(10) Başvuran için bu madde kapsamında oluşturulan hanede, destek sağlanan ayda 2022 sayılı kanun kapsamında “Engelli Aylığı”, “Engelli Yakını Aylığı”, “Yaşlı Aylığı” ve “Silikozis Hastalarına Yapılan Ödemeler”; 3294 sayılı kanun kapsamında “Kronik Hastalık Yardımı”; 2828 sayılı kanun kapsamında “Evde Bakım Aylığı” isimli düzenli sosyal yardımların/aylıkların herhangi birinden faydalanan bulunması durumunda ilgilinin başvurusu reddedilir.

(11) Başvuranlara ve hanelerine yönelik bu maddenin beşinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında sayılan kontroller yapıldıktan sonra bu kontrollerden başarıyla geçen başvuranların bilgileri bu madde kapsamında oluşturulan haneleriyle birlikte 3294 sayılı Kanun kapsamında başvurularının değerlendirilmesi amacıyla Bakanlık bilgi işlem altyapısı üzerinden başvuranın ikametgahının bulunduğu SYDV’ye aktarılır. 3294 sayılı Kanun kapsamında başvurularının değerlendirilmesi amacıyla bilgileri aktarılan başvuranların uygunluğuna ilişkin kontroller SYDV’ler tarafından aynı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde acil durum hali kapsamında yürütülür. SYDV’ler tarafından uygun görülmeyenlerin başvuruları reddedilir. SYDV’ler tarafından yapılacak değerlendirme yalnızca destek sağlanacak ilk ayın kontrolleri aşamasında destek uygulamasının tamamına yönelik yapılır, sonraki ayların ödemelerinden önce SYDV’ler tarafından tekrar değerlendirme yapılmaz.

(12) SYDV’lerce yapılacak değerlendirme ve incelemeler kamu vicdanı gözetilerek ve ivedi olarak yapılır.

(13) SYDV’ler tarafından yapılacak değerlendirme, başvurana yönelik bu madde kapsamında Kurum tarafından oluşturulan hane bilgileri veya SYDV’ler tarafından oluşturulmuş/oluşturulacak hane dosyası kapsamında yapılır.

(14) Geçici işgücü desteğinin değerlendirilmesinde hane ziyareti yapılması zorunlu değildir.

(15) SYDV’ler tarafından Mütevelli Heyeti toplantısı her gün gerçekleştirilir. Mütevelli Heyeti toplantısının her gün yapılamaması halinde Mütevelli Heyet tarafından Vakıf Başkanına prensip kararı ile yetki devrinde bulunulabilir.

(16) Gerek olması halinde Mütevelli Heyet başkanının uygun gördüğü yerlerden ve muhtarlardan başvuranın hanesinin durumuna dair ilave bilgi temin edilir.

(17) SYDV’ler tarafından 3294 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılacak değerlendirmede dikkate alınacak kriterler şu şekildedir:

a) Covid 19 salgını “Acil Durum Hali” olarak kabul edilir.

b) Hanenin, Salgın nedeniyle dönemsel yoksulluk riski içinde olup olmadığı değerlendirilir.

c) Başvuran kişi, hanesinde yaşayan kişiler ve fiilen hanede yer alanların geliri, serveti (gayrimenkul, menkul, vb) ve refah seviyesi dikkate alınır.

ç) (c) fıkrasında sayılan unsurlara ilişkin değerlendirme yapılırken kişilerin salt bahsi geçen unsurlara sahip olup olmadığı değil aynı zamanda söz konusu unsurları kullanarak hanesinin temel ihtiyaçlarını karşılayıp kaşılayamadığı, bunlardan düzenli gelir elde edip etmediği ve bu unsurları kısa vadede nakde çevirip çeviremediği hususları dikkate alınır.

(18) Ödeme almaya hak kazananlar için sonraki aylarda hanenin oluşturulması aşaması ve SYDV Kontrolleri dışındaki tüm kontroller tekrar yapılır.

(19) 15 inci maddede sayılan herhangi bir koşulu bir günlüğüne dahi sağlamayan kişilere ilgili ay ve sonraki aylar için herhangi bir ödeme yapılmayacağından, sonraki aylarda bu kişiler için herhangi bir kontrol yapılmaz.

(20) Hak kazanma koşullarına ilişkin itirazlar, inceleme sonucunun e-Devlet üzerinden bildirim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine yapılır.

Ödemeler

Madde 18 – (1) Her ayın ödemesi, ilgili aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin SGK’ya son bildirim tarihi geçtikten sonra destek sağlanacak aya ilişkin 17 nci maddede belirtilen hak kazanma koşullarına ilişkin kontroller yapıldıktan sonra gerçekleştirilir.

(2) 17 nci madde kapsamında yapılan kontrollerde hak kazanma koşullarını bir gün bile sağlamamış durumda olan kişilere ilgili ay ve sonraki aylarda herhangi bir ödeme yapılmaz.

(3) Geçici işgücü desteği kapsamında sağlanacak destek 30 gün üzerinden hesaplanır. Aylık destek tutarı 1.030,20 TL olup yapılan sorgulamalar neticesinde geçici işgücü desteği hak eden kişilere yapılacak ödemeler aylık destek tutarından damga vergisi düşüldükten sonra kalan meblağa tekabül eder. Hesaplanan ödeme tutarından damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Damga vergisine ilişkin her türlü işlem Genel Müdürlük tarafından merkezden yürütülür.

(4) Geçici işgücü desteği 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere yürürlük tarihinden itibaren sağlanacak olup söz konusu fesih yasağı uygulamasının ay içerisinde bir tarihte bitmesi durumunda kişilere yasağın bittiği ayda günlük 34,34 TL üzerinden destek ödemesi yapılır.

(5) Cumhurbaşkanı tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin uzatılması halinde, geçici işgücü desteği de aynı süre için uzatılır.

(6) Ödemeler, kişinin başvuru anında belirtmiş olduğu kendisine ait IBAN’a havale veya EFT yapılarak, IBAN’ı yanlış olanlar veya IBAN bildirmeyenler için ise T.C. Kimlik numarası ile PTT’ye aktarılır.

(7) Ödeme dosyası hak kazanma koşullarına ilişkin kontroller yapıldıktan sonra oluşturulur. Ödemeler; en son SGK bildiriminin yapıldığı tarihi takip eden ayın 10’undan itibaren yapılır. Bu tarihi değiştirmeye Bakan yetkilidir.

(8) Destek ödemesi kişiye sıkı sıkıya bağlı bir ödeme olup miras yoluyla intikal etmez, alacağın temlikiyle devredilemez ve haczedilemez. Ölen yararlanıcılara yapılan fazla ödemeler tahsil edilmez. Ancak, yararlanıcının vefat ettiği tarihten sonraki bir dönemde fazla ödemeye ilişkin geçici işgücü desteğinin vekâletname ile tahsil edildiği durumlarda söz konusu fazla ödemeler parayı çeken kişiden tahsil edilir.

Yaptırımlar

Madde 19 – (1) 15 inci maddede sayılan destekten yararlanma koşullarına ilişkin 17 nci madde kapsamında yapılan kontroller neticesinde ödeme yapılan yararlanıcıya ilişkin sonradan yapılan incelemelerde fazla veya yersiz ödeme yapıldığının tespiti durumunda söz konusu ödemeler, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte yararlanıcıdan tahsil edilir.

(2) Fazla veya yersiz ödeme sebebiyle kişilerden yapılacak tahsilat işlemleri Kurum portalı üzerinden Hizmet Birimlerince yapılır.