2021 Yılında Uygulanacak Temel Parametreler

2021 yılında asgari ücretle birlikte çalışma hayatının temel parametreleri de değişti. PEK tutarları ne kadar oldu? Emzirme ve cenaze ödeneği kaç liraya yükseldi? SGK yemek ve çocuk istisnası ne kadardır? Engellilik indirimi ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı ne kadardır?

2021 Yılında Uygulanacak Temel Parametreler
07 Mayıs 2021 - 01:55

Bilindiği gibi 30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı gereğince 2021 yılında uygulanacak asgari ücret şu şekilde belirlenmiştir:

01.01.2021 – 31.12.2021;

Günlük (TL)Aylık (TL)
119,253.577,50
 

01.01.2021 – 31.12.2021 Linyit ve taşkömürü çıkarılan maden işyerlerinde yer altında çalışan işçilere ödenecek asgari ücret*;

Günlük (TL)Aylık (TL)
238,507.155,00
 

* 3213 sayılı Maden Kanunun Ek Madde 9 hükmü uyarınca; Linyit ve taşkömürü çıkarılan maden işyerlerinde yer altında çalışan işçilere ödenecek ücret miktarı 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca belirlenen asgari ücretin iki katından az olamaz.

 

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI

01.01.2021 – 31.12.2021;

 ALT SINIR

Günlük (TL)Aylık (TL)
119,25 3.577,50

 

 ÜST SINIR

Günlük (TL)Aylık (TL)
894,38 26.831,40

 

NOT: Sigorta prim hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere  götürülen  Türk  işçileri  için  3  katıdır. (5510 sayılı Kanun Md. 82)
 

AYLIK KATSAYILAR

01.01.2021 – 30.06.2021 döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,165786), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,594917), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,052576) olarak yeniden belirlenmiştir.


GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINAN TARİFE

29.12.2020 tarih ve 31349 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince; Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2021 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

24.000 TL’ye kadar    % 15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası    % 20
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin
53.000 TL’si için 9.400 TL), fazlası    
%27
650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin
190.000 TL’si için 46.390 TL), fazlası    
%35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL), fazlası    
%40
 

KIDEM TAZMİNATI

 01.01.2021 – 30.06.2021
1500 göstergex 0,165786 katsayı    248,68 TL
8000 Ek gösterge    x 0,165786 katsayı    1.326,29 TL
1000 taban aylık gösterge    x 2,594917 taban aylık katsayı    2.594,92 TL
500 kıdem gösterge    x 0,165786 katsayı    82,89 TL
(1500 göst. + 8000 Ek göst.)    x 0,165786 katsayı x %215    3.386,18 TL
Kıdem Tazminatı Tavanı    7.638,96 TL
 

MEMURLAR İÇİN ÇOCUK YARDIMI 

 01.01.2021 – 30.06.2021
0-6 yaş grubu (72 ay dahil) (500 Gösterge x 0,165786 Katsayı)    82,89 TL
6 yaş üzeri                         (250 Gösterge x 0,165786 Katsayı)    41,45 TL

 

MEMURLAR İÇİN AİLE YARDIMI

 01.01.2021 – 30.06.2021
2273 gösterge x 0,165786 Katsayı    376,83 TL
 

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇLARA DAHİL EDİLMEYECEK YEMEK, ÇOCUK, AİLE YARDIMLARI

2021 yılı için prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları belirlenmiştir. Bu ödemelerin miktarları asgari ücretin belirlenmesi ile paraleldir. 2021 yılında uygulanacak asgari ücret tespit edildiğinden; yemek, çocuk ve aile yardımlarının prime esas kazanca dahil edilmeyecek tutarları aşağıdadır. (5510 sayılı Kanun Md.80)

Yemek parası (Günlük):

01.01.2021 ila 31.12.2021 tarihleri arasında; 119,25 TL x % 6 = 7,16 TL

Çocuk yardımı (Aylık):

01.01.2021 ila 31.12.2021 tarihleri arasında; 3.577,50 TL x % 2 = 71,55 TL

Aile yardımı (Aylık):

01.01.2021 ila 31.12.2021 tarihleri arasında; 3.577,50 TL x %10 = 357,75 TL


 

HİZMET ERBABINA İŞYERİ VEYA İŞYERİNİN  MÜŞTEMİLATI DIŞINDA KALAN    YERLERDE YEMEK VERİLMEK SURETİYLE  SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI

29.12.2020 tarih ve 31349 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 313 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere 25,00  TL olarak tespit edilmiştir.


ENGELLİLİK İNDİRİMİ

29.12.2020 tarih ve 31349 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 313 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere;

Birinci derece engelliler için 1.500 TL,

İkinci derece engelliler için 860 TL,

Üçüncü derece engelliler için 380 TL olarak tespit edilmiştir.


RESMİ ARABULUCU ÜCRETİ

 01.01.2021 – 30.06.2021 tarihleri arasında uygulanacak resmi arabulucu ücretleri: 

İşçi SayısıGöstergeÜcret
1 - 105.000828,93
11 - 507.0001.160,50
51 - 10010.0001.657,86
101 - 50015.0002.486,79
501 +20.0003.315,72
Birden fazla İl Müdürlüğünün görev alanı içindeki uyuşmazlıklarda    25.0004.144,65